DSC00264_1115x185

Det finns en del termer och begrepp som förekommer relativt ofta i våra blogginlägg, men som kan vara svårförståeliga eller okända för somliga läsare. Nedan följer en lista på de vanligast förekommande följt av kortfattade förklaringar.

Civilsamhälle     Föreningar eller sammanslutningar som inte utgör en del av myndigheterna eller statsapparaten och inte heller marknaden eller den ekonomiska sfären. Till exempel kyrkor, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer, studieförbund, folkhögskolor, frivilligorganisationer och folkrörelser.

Diskurs     Hur vi pratar eller skriver om något och vad det betyder för oss. En diskurs är ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare som används inom ett visst område.

Fredsobservatör     Syftet med fredsobservatörers närvaro är att ge ökat utrymme för lokalt freds- och människorättsarbete. Genom att öka befolkningens och människorättsförsvarares handlingsutrymme, samla och sprida information, och ge moraliskt stöd och hopp, kan närvaron av fredsobservatörer ha en skyddande och våldsdämpande effekt.

Folkmord     Även kallat genocid, är enligt FN den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös, nationell eller rasmässigt bestämd grupp. I FN:s benämning utesluts politiska grupper, något som har ifrågasatts.

Fysisk medföljning     Att besöka organisationskontor och följa med människorättsförsvarare till rättegångar, är exempel på fysisk medföljning. Se även rubrikerna medföljning och politisk medföljning.

Fördrivna     Människor som är tvingade bort från sitt hem och på flykt i sitt eget land.

Internflykting     Person som befinner sig på flykt inom sitt eget hemland, i Colombia, Guatemala och Mexiko ofta på grund av inbördeskrig eller förföljelse från myndigheterna. En internflykting omfattas inte av definition av vem som ska anses ha flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention från 1951. En internflykting kan därför inte ställa krav på asyl och uppehållstillstånd.

Intern väpnad konflikt     I folkrättslig mening kan en intern (även kallad icke-internationell) väpnad konflikt föreligga när ett långvarigt våld mellan minst två parter nått en viss intensitet, och parterna uppvisar en viss grad av organisation. För en vägledning om vad det innebär i praktiken rekommenderas forskningsprojektet RULAC. När väpnad konflikt föreligger är den internationella humanitära rätten tillämplig. Det finns även andra definitioner av väpnad konflikt, till exempel inom vissa forskningsprojekt. Dessa saknar dock ingen juridisk innebörd.

ILO 169     Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsfolk. Konventionen fastställer ur- och stamfolks särskilda rättigheter gällande institutioner, kultur, arbete och miljö. I synnerhet betonas rätten att konsulteras i frågor som påverkar dem. Konventionen brukar främst åberopas i relation till frågor gällande utvinning av naturresurser genom så kallade megaprojekt (se separat rubrik för mer information), som riskerar att ha en direkt påverkan på urfolks liv och omgivning. I dagsläget har 20 länder ratificerat konventionen, Sverige är inte ett av dem.

Ickevåld     Förutom ett avståndstagande från våld, handlar ickevåld om aktiva metoder för att motverka våld men också tankar kring hur man skapar en värld fri från våld.

Kollektivt minne     De minnen vi delar med andra och som syftar till att bygga upp eller stärka en kollektiv identitet, genom exempelvis delad samtidshistoria, historia, kulturutveckling och samhällsförändring.

Konsultera     Rådfråga, vända sig till, höra med.

Kriminalisering     En strategi som går ut på att smutskasta människorättsförsvarare för att försvaga deras förtroende och därigenom effekten av deras arbete. Kriminalisering används ofta av media eller genom statliga uttalanden. Även att sprida falska brottsanklagelser är en kriminaliseringsstrategi, där oskyldiga personer dras in i kostsamma och ofta långdragna rättsprocesser.  Att kriminalisera människorättsförsvarare innebär att yttrandefriheten, föreningsfriheten och demonstrationsrätten kränks.

Medföljning     Skydd av människor som hotas på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Kristna Fredsrörelsen använder sig av politisk och fysisk medföljning. För mer information, se respektive rubrik.

Megaprojekt     Storskaliga projekt som innebär skadliga ingrepp på naturen och som inleds och drivs i syfte att göra privat vinst. Exempel från Mexiko och Guatemala: Gruvor, vattenkraftdammar, motorvägar, storskaliga monokulturer, med mera.

Movimiento Sueco por la Reconciliación     Så heter Kristna Fredsrörelsen på spanska.

Människorättsförsvarare     Personer som med fredliga medel arbetar för att främja eller försvara de mänskliga rättigheterna. De är nyckelpersoner i arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter och deras arbete blir extra viktigt när staten inte säkrar medborgarnas grundläggande rättigheter. Människorättsförsvarare kan vara både kvinnor och män, gamla och unga, anställda eller frivilligarbetare. FN och EU har dokument som ger särskilda rättigheter och särskilt skydd åt människorättsförsvarare.

MR     Förkortning för mänskliga rättigheter

Paramilitär     Förklädda väpnade grupper med koppling till statliga eller privata aktörer. Paramilitära grupper verkar i statens eller privata intressen eller med statens tysta medgivande. Exempel på paramilitära grupper är legosoldater, milis, terrorister, gendarmeri och polis. Contras i Nicaragua och AUC i Colombia är exempel på paramilitära grupper.

Politisk medföljning     Att synliggöra situationen för de mänskliga rättigheterna genom möten med myndigheter och nätverksarbete med lokala och internationella organisationer.

Postkonflikt     Tillståndet efter konflikt/krig. Innebär ofta att samhällsstrukturer på olika nivåer och i olika grad har förstörts och behöver byggas upp. Till exempel rättsväsende, infrastruktur, vård.  Ett kompletterande begrepp är “post-krig” som används för att visa på att trots att de öppna krigshandlingarna i ett land kan vara avslutade så lever det kvar en allvarlig och olöst konflikt i samhället. Guatemala används ibland som exempel på ett land som befinner sig i en post-krig-situation.

Preventiv närvaro     En ickevåldsmetod som Kristna Freds fredsobservatörer använder sig av. Handlar om att förebygga hot och våld. Genom att öka befolkningens och människorättsförsvarares handlingsutrymme, samla och sprida information, och ge moraliskt stöd och hopp, kan närvaron av fredsobservatörerna ha en skyddande och våldsdämpande effekt.

Påtvingat försvinnande     Termen används när människor grips eller förs bort av regeringsagenter, och myndigheterna förnekar att de gripits. Ofta dödas de “försvunna” i samband med eller kort efter gripandet, i många fall efter att ha torterats. Ett “försvinnande” innebär inte bara en kränkning av den “försvunnes” rättigheter. FN:s människorättskommitté, den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har alla konstaterat att ett “försvinnande” också kränker de anhörigas rättigheter. De anhöriga har rätt att få veta sanningen om vad som hänt.

Sexuellt våld     Sexuellt våld kan vara sexuella kränkningar, sexuellt utnyttjande och regelrätt våldtäkt. Sexuella kränkningar är kommentarer och gliringar som anspelar på sex och/eller på offrets kropp och som är avsedda att psykiskt skada individen i fråga. Sexuellt utnyttjande är att tvinga en person att utföra sexuella akter mot dennes vilja. Våldtäkt är att sexuellt penetrera en kroppsöppning på en annan person med våld eller hot om våld.

Social protest     Handling riktad mot beslutsfattare för att uppmärksamma och förändra missförhållanden i samhället eller världen. Betoningen ligger på kollektiv handling som på något sätt försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden.

SweFOR     SweFOR är förkortningen på Kristna Fredsrörelsens engelska namn. Förkortningen står för Swedish Fellowship of Reconciliation.

Tvångsförflyttade     Människor som är på flykt i sitt eget land. Se även fördrivna.

Utomrättslig avrättningar     Utövas av myndigheter eller med regeringars tysta medgivande. Att avrättningen är utomrättslig innebär att den verkställts utan en rättslig prövning och dödsdom. Eftersom avrättningen sker utanför lagens ramar har offret berövats alla sina rättigheter. Utomrättsliga avrättningar strider mot en rad grundläggande mänskliga rättigheter som slås fast i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och i internationella konventioner.

Twitter

Facebook
 
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE
SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE