DSC00264_1115x185
Kräv rättvisa för mördade urfolksledare i Guatemala
bild_hemsida_mejl_blixtaktion_COMUNDICH-680x510

I östra Guatemala arbetar organisationen COMUNDICH för urfolkens rätt till mark. På grund av deras arbete har de fått utstå hot, flera medlemmar har till och med mördats. Ännu har ingen ställts inför rätta och därför kräver nu Kristna Fredsrörelsen att staten lever upp till sin skyldighet att skydda dessa modiga människorättsförsvarare. Du kan delta genom att skriva under vårt upprop.

En ledare från ett av de påverkade urfolkssamhällena, som på grund av hoten inte vill framträda med namn, har berättat för Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer om hur händelserna har påverkat invånarna i samhället:

Vi befann oss i ett undantagstillstånd där ingen vågade lämna sitt hus, ingen lämnade samhället. Efter morden på de tre männen blev vi som fångar i våra egna hem utan möjlighet att kunna bege oss någonstans. Det fanns grupper som hotade oss och som än idag fortsätter att hota oss. Vi har inte möjlighet att röra oss fritt eftersom samma sak som hände dem kan komma att hända vem som helst.

Arbetar för rätten till jorden i Guatemala

COMUNDICH är en organisation som samlar flera urfolkssamhällen som arbetar för rätten till sina förfäders mark. De har gått samman för att göra sina röster hörda. Det finns dock starka intressen som motsätter sig deras organisering. Vid två tillfällen, i februari 2012 och juni i fjol, har lokala ledare mördats. Dessutom har flera medlemmar hotats till livet. Även hela samhällen har hotats på grund av deras arbete att bli erkända som ursprungssamhällen. Ett sådant erkännande skulle nämligen ge större skydd till samhällets mark och det traditionella, gemensamma, sättet att äga och bruka jorden. Förföljelserna mot COMUNDICH har fortsatt sedan morden och hittills har ingen ställts till svars.

Kristna Fredsrörelsens krav

Guatemalas konstitution säger att staten är ansvarig att skydda livet på alla sina medborgare och garantera deras rätt att yttra och organisera sig. Även enligt de internationella konventioner som Guatemala ratificerat, är staten skyldig att respektera rätten till liv och att utreda alla mord på ett opartiskt och uttömmande sätt. Kristna Fredsrörelsen kräver därför att ansvariga myndigheter vidtar åtgärder så att förföljelserna upphör, samt att de genomför en uttömmande och opartisk förundersökning av de brott som begåtts.

Du kan göra skillnad

Delta i vårt upprop genom att skriva under formuläret nedan. Du kan redigera i texten innan du skickar, om du vill. Din röst är viktig!

Kort sammanfattning av brevet:

Till: Ansvariga myndigheter i Guatemala

Jag vänder mig till er för att utrycka min djupa oro över säkerheten hos de människorättsförsvarare som arbetar för ickevåldsorganisationen COMUNDICH. Denna organisation arbetar för urfolks rättigheter i Camotán, Jocotán, San Juan Ermita, i delstaten Chiquimula, och La Unión, i delstaten Zacapa. På grund av sitt arbete har medlemmar i COMUNDICH fått utstå dödshot och flera har även anklagats i rättsprocesser utan reell möjlighet att visa sin oskuld. Ännu mer oroande är att lokala ledare i COMUNDICH har attackerats och till och med mördats. Den 14 februari 2012 mördades Elevi Hernández i Esquipulitas i kommunen La Unión i Zacapa. Senare, den 6 juni 2013, mördades ledaren Juan de Dios Alonzo samt Catalino Pérez och David Almazán i Corozal Arriba i samma kommun.

Jag ber därför att de ansvariga guatemalanska myndigheterna uppfyller följande:

  • Verkställer nödvändiga åtgärder så att kriminaliseringen, hoten och attackerna mot människorättsförsvararna i COMUNDICH upphör.
  • Genomför en uttömmande och opartisk förundersökning av morden på Elevi Hernandez, Juan de Dios Alonzo, Catalino Pérez och David Almazán samt ställer de ansvariga inför rätta.

Brev till ansvariga myndigheter som Kristna Fredsrörelsen skickade den 28 januari (på spanska) finns här.

Skriv på Kristna Fredsrörelsen hemsida och kräv rättvisa för mördade urfolksledare i Guatemala.

Årskrönika Guatemala del 2: Naturresurser

IMG_5724

Vattnet forsar ner för de vackra bergen, och jag skrattar av lycka åt den underbara i att vara på ett vackert ställe med fantastiska människor. Vi är på medföljning men stannat vid vägen när en av de medföljda insisterat att vi måste stanna och se vattenfallet. Glad över pausen efter några timmar på skakiga vägar går vi på en väg ca 100 meter, och plötsligt möts jag av en enorm klippa som sträcker sig upp mot himmelen. Vid den andra sidan av vägen finns det ett stort vattenfall omringat av grön skog, och jag förundras ännu en gång av Guatemalas vackra natur.

Guatemala är ett land rikt på naturresurser. Klippan vi besökte innehåller troligtvis värdefulla mineraler, eftersom många delar i Guatemala har visat sig innehålla guld, zinc, stål eller andra mineraler. Vattenfallet är ett bra exempel på kraften i vatten som energiresurs. Vattenkraftsverk skulle kunna vara en fantastisk tillgång för att ge många människor tillgång till energi i landsbygden, om de planerades med befolkningen och miljön i åtanke. Idag innebär tyvärr många vattenkraftsverk att miljön genomgår stora förändringar som inte alltid är positiva, och att energin som utvinns ofta används för att driva bland annat gruvdrift eller andra stora projekt.

Efter att ha berättat om årets händelser med historisk rättvisa i fokus, vill vi med den här delen berätta om vad som har hänt i Guatemala när det gäller de som arbetar med naturresurser på olika sätt. Det kan vara rätten till mark eller rätten till rådslag när stora megaprojekt planeras i ett samhälle. Dessutom berättar vi hur rätten till att demonstrera och uttrycka sig fritt utan rädsla för repressalier är hotad i Guatemala.

 

Rätten till mark

Guatemala är oerhört vackert!

Rätten till mark är kontroversiellt i Latinamerika och har en historia av förtryck och repression mot ursprungsbefolkning. För urfolk i Guatemala är marken oftast den viktigaste tillgången både som kulturellt arv men framför allt som grunden för överlevnad. Ända sedan spanjorernas invasion har marken ägts av några få aktörer som många gånger utövat förtryck mot ursprungsbefolkning. Enligt många har historien visat hur farligt en jordreform kan vara, med statskuppen mot den demokratiskt valda presidenten Arbenz i 1954 som tydligast exempel. Presidenten ville införa en jordreform och flera andra reformer, vilket gjorde att militären med stöd av den ekonomiska eliten i landet och USA gjorde en statskupp där det högerextrema partiet Nationella Befrielserörelsen (MLN) tog makten. Detta i sin tur var början på ett långt inbördeskrig när gerilla formades för att göra motstånd mot den repressiva regeringen. Som en del av militärens strategi för att bekämpa gerillan riktade sig in sig mot civilbefolkning och utförde systematiskt ett folkmord. Jordreformen är därmed något som oroar makteliten, och de arbetar för rätten till mark är oftast en av de grupper av människorättsaktivister som mest hot och våld för utstå.

En av de organisationer vi har medföljt i år är COMUNDICH. De är en paraplyorganisation för 48 samhällen som arbetar för rätten till mark. Ett av fallen de driver har varit samhället ”Corozal Arriba” där samhället har utstått hot och attacker när det blev erkänt som urfolkssamhälle, vilket innebär ett erkännande från staten av ens identitet som urfolk. Den 6 juni 2013 blev tre personer från bonde- och urfolkssamhället Corozal Arriba, Zacapa, mördade. Dådet tros vara en vedergällning från lokala jordägare för samhällets process att bli erkänt som urfolkssamhälle. Kristna Fredsrörelsen arbetar för tillfället med en blixtaktion kring detta som snart kommer nå er.

I Quiche har samhällen organiserat sig inom rörelsen Resistencia de los Pueblos. Quiche var en av de mest drabbade regionerna under inbördeskriget och befolkningen maya-ixil var i fokus under folkmordsrättegången som gruppen av ursprungsbefolkningen som regeringen och militär systematiskt ville utplåna. Under konflikten skedde flertalet stölder av mark, och mark som ägdes gemensamt av kommun och samhälle blev sålda utan befolkningens vetskap. För några år sedan upptäckte befolkningen i Tzalbal att deras mark, som de brukat i decennier, inte tillhörde dem utan hade sålts på olagligt sätt under inbördeskriget. Än har de inte fått tillbaka äganderätten men har startat en medlingsprocess med staten för att återfå den mark som är deras.

 

Rätten till rådslag: om gruvdrift och vattenkraftsverk

blogg2

En kvinna avlägger sin röst i ett lokalt rådslag gällande gruvdriften i hennes närområde. Utslaget blev ett överväldigande nej till gruvdriften med 99% av rösterna emot och bara 1% för. Foto: Tamara Vocar

Gruvdriften i Guatemala har oftast inneburit negativa konsekvenser för befolkningen, med förgiftat vatten, oljud från explosioner och stora öppna hål i marken som förstört naturen. De som är för gruvdrift menar att det innebär ekonomisk utveckling, men oftast innebär det endast en ekonomisk vinst för några få aktörer. Den största delen av befolkningen, och framför allt de som bor nära gruvorna, får en väldigt liten del av vinsten, men stora delar av de negativa konsekvenserna.

ILO (International Labour Organization) är en del av FN som arbetar med arbetsrättigheter, men har även utvecklat konventionen 169 som brukar betraktas som det viktigaste dokumentet som erkänner urfolkets rättigheter. Guatemala skrev under konventionen 169 när fredsavtalen utformades 1996. Organisationer och samhällen i Guatemala har använt detta dokument som stöd för att tillfråga människor som bor på ett område om de är för eller emot gruvdrift och vattenkraftsverk. Bland annat finns det rätten till rådslag kring ämnen som berör dem. Rådslag är en omröstning för folket där de kan rösta om vad de tycker om tex gruvdriften i deras område. Dessa megaprojekt påverkar miljön och levnadsförhållanden i ett område avsevärt, därför är det viktigt att inkludera de som bor i närheten av projekten. Under 2013 har det hållits flera stora rådslag, där samhällen har oftast med 90% majoritet sagt nej. I domslut från konstitutionsdomstolen (Corte de Constitucionalidad), har rätten till rådslag fastställts som en rättighet som bör tas hänsyn till innan ett nytt gruvprojekt startas i ett samhälle.

Tyvärr har detta inte respekterats av företagen eller staten och flertalet gruvlicenser har sålts till utländska företag trots massivt motstånd från befolkningen. I San Rafael Las Flores beviljade guatemalanska gruv- och energiministeriet (MEM) i april ett exploateringstillstånd till det kanadensisk-ägda gruvbolaget Tahoe Resources. Detta trots att lokalbefolkningen har i flera lokala rådslag röstat nej till gruvbolag i deras samhällen. Timmar efter att MEM beviljat exploateringstillstånd till Tahoe Resources gruva i San Rafael Las Flores utsattes människorättsförsvarare på miljörättsorganisationen CALAS, som är engagerat i fallet, för ett väpnat attentat på organisationens kontor. Samma dag utsattes en anställd vid organisationen för inbrott i sitt hem.  Många organisationer och människorättsförsvarare lever under det ständiga hotet att bli attackerade och i ständig rädsla på grund av deras engagemang.

San Rafael las Flores är ett samhälle som är starkt engagerad mot gruvdriften, där bla det kanadensiska företaget Gold Corp har utvunnit guld. Sverige har investerat i gruvdriften genom AP-fonderna. Kristna Fredsrörelsen har gjorde under 2013 en kampanj tillsammans med flera andra organisationer för att uppmärksamma det oetiska i detta, då Gold Corp är ett företag som enligt många människorättsorganisationer inte respekterar mänskliga rättigheter.

Under 2013 har det skett flera undantagstillstånd i Guatemala på grund av oroligheter, bland annat i kommunerna Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, Santa Maria Xalapán och Jalapa i landskapen Santa Rosa och Jalapa. Arresteringsorder utfärdades mot flera lokala ledare för motståndet mot gruvdriften i de tre första kommunerna. Att undantagstillstånd har införts i områden med sociala protester har av många betraktats som en militariserad strategi från regeringen att motverka människorättsförsvarare.

Rätten att protestera

En bild från en demonstration vi observerat. Rätten att få tycka utan rädsla för attacker är tyvärr inte alltid respekterad i Guatemala. Foto: Sara Svensson

En bild från en demonstration vi observerat. Rätten att få tycka utan rädsla för attacker är tyvärr inte alltid respekterad i Guatemala. Foto: Sara Svensson

Kriminalisering har fortsatt att vara ett stort problem för människorättsförsvarare under 2013. Kriminaliseringen av människorättsförsvarare innebär att människor som protesterar fredligt mot orättvisor stämplas som brottslingar. Det kan innebära att bli smutskastning på olika sätt, och i slutändan även bli arresterad med tvivelaktiga skäl. Ett fall som fått mycket uppmärksamhet är ledare i Barillas, där många människorättsförsvarare har stämplats som brottslingar men senare blivit friade. 

 

Ett av fallen från Barillas är Ruben Herrera som har varit engagerad en lång tid för mänskliga rättigheter, och började arbeta i Huehuetenango med flyktingar som återvände efter inbördeskriget. Arbetet expanderade och idag är han ledare i ADH, en organisation som bland annat arbetar med ursprungsbefolkningens rätt till rådslag. De organiserar och stödjer demokratiska val i samhällen där frågan är ifall de vill att gruvdrift och andra megaprojekt ska få vara i deras område. I mars 2013 blev han arresterade men blev friad den 30 maj då domaren ansåg att det var bristande bevisföring.

 

Förutom kriminalisering har den direkta fortsatt repressionen och morden mot människorättsförsvarare. Urfolksledaren Daniel Pedro Mateo kidnappas människorättsförsvararens i Santa Eulalia, Huehuetenango, då han är på väg till Santa Cruz Barillas i samma region för att genomföra en workshop i urfolks rättigheter. Han var ledare för rörelsen mot gruvdrift och vattenkraftsverk i Santa Eulalia i Huehuetenango. Tre dagar senare återfanns hans döda kropp.

Vattenfallet glittrar när vi närmar oss och jag beundrar skönheten i bergen runt omkring. Jag undrar om det kommer komma något företag som vill utvinna mineralerna i klippan eller använda kraften i floden vid min sida. Hur många år kommer det dröja och vad regeringen lyssna på folkets protester? Kommer medborgarnas behov sättas framför ekonomiska intressen? Kommer miljön vara lika viktig som att tjäna pengar? Konflikterna kring naturresurser fortsätter att livet för många människor i Guatemala. Under det här året har vi fredsobservatörer fått äran att medfölja människor som riskerar sin bekvämlighet, sitt rykte och ibland sin säkerhet och sitt liv, för att försvara något de tror på. Vi hoppas att vi kunnat framföra hur viktigt deras arbete är för en fredligare, rättvisa och mer hållbar utvecklig i Guatemala. Ibland kan det verka mörkt och omöjligt att en förändring ska ske, men vi avslutar årets krönika med nobelpristagaren Rigobertas Menchus ord:

“Fred är inte bara avsaknaden av krig, när det finns fattigdom, rasism, diskriminering och exkludering så kommer det vara svårt att nå en värld i fred”

”La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”

Text: Sara Svensson

Foto: Sara Svensson och Tamara Vocar

Dags att boka in årets föreläsning!
Anna_flator

Fredsobservatören Anna Hedlund pratar med en kvinna vi medföljer i Mexiko. Foto: Aino Ravandoni

Nu är mitt hjärta glatt, för nu är ni här – kvinna i ett samhälle i Guatemala vi medföljer.

Lyssna på fredsobservatörerna som varit ett år i Mexiko och Guatemala där de fått möta människor som arbetar för en värld där fler får tillgången till mänskliga rättigheter. Att vara fredsobservatör innebär enligt metoden att genom närvaro som västerlänning öka skyddet för människor som arbetar för mänskliga rättigheter. Vårt jobb innebär att besöka människor som känner sig eller är hotade på grund av sitt engagemang i organisation som arbetar med mänskliga rättigheter. Vi observerar också demonstrationer och möten samt arbetar med information gentemot Sverige.

I Guatemala har året präglats av den historiska folkmordsrättegången mot fd diktatorn Efrain Rios Montt, som stod åtalad för folkmord och brott mot mänskligheten i nationell domstol. Vi har medföljt organisationerna som drivit den här processen och på nära håll möta människor som arbetar för historisk rättvisa. I Guatemala har vi också medföljt organisationer som arbetar för att storföretag ska sluta utnyttja de rika naturresurser som finns i landet. Gruvbolag och energibolag har under många år lurat förgifta vattnet och naturen och samtidigt utvunnit stora rikedomar mineraler som befolkningen i landet inte får ta del av. De som arbetar för rätten till mark, rätten till rent vatten och en bättre miljö är oftast de mest hotade och attackerade människorättsförsvararna.

Vi kämpar inte mot jämlikar, vi kämpar mot titaner, medföljd i Mexiko.

I Mexiko arbetar vi i delstaten Chiapas i södra delen av landet. Det är en av Mexikos fattigaste där många som tillhör urfolken bor. Det är också delstaten där Zapatisterna, den rörelse som kräver urfolkensrättigheter och självbestämmande, gjorde uppror 1994. Något som fortfarande präglar delstaten. Året som gått har inneburit stor glädje och djup sorg. Vi har medföljt människor som tvingats fly från sina hem på grund av deras krav på rättvisa och vi har på nära håll erfarigt hur farligt det är att organisera sig mot stora företag då Noé Vazquez Ortiz mördades för sitt engagemang under en konferens som vi medföljde. Under året som gått har KrF också medföljt samvetsfången Alberto Patishtán och glädjande nog sett honom frisläppt efter 13 år i fängelse.

Vi vill gärna komma till din lokalgrupp, din kyrka eller skola för att berätta mer om vad som händer i Guatemala och Mexiko. Vi är tillgängliga mellan 17 och 27 mars, hör av dig om du är intresserad till oss så berättar vi mer. Vi kan  berätta om endast ett land, eller båda länderna, och utforma innehållet utifrån önskemål om tema inom de teman vi behandlat under året i tex den här bloggen. Tveka heller inte att höra av dig om du vill ordna temadagar och bjuda in oss, utställningar (med foto och konst) eller andra idéer där det är intressant att bjuda in en fredsobservatör.

Mexiko kontaktperson: Anna Hedlund                                                                                                          Mail: anna.karin.elisabet.hedlund@gmail.com                                                                                                   Telefonnummer (från och med 1 mars): 070-6368433

Natalia Lakso Vazquez                                                                                                                                    Mail: natalia_lv@hotmail.com                                                                                                              Telefonnummer (från och med 1 mars): 070775575

Årskrönika Guatemala del 1: Historisk rättvisa
Kvinna från regionen Ixil som bär en bok med folkmordsdomen på huvudet. I flera samhällen i regionen delades boken ut för att bekräfta den symboliska och historiska värdet i domen trots att det juridiskt blev annullerat. Foto: Mia Calderon.

Kvinna från regionen Ixil som bär en bok med folkmordsdomen på huvudet. I flera samhällen i regionen delades boken ut för att bekräfta den symboliska och historiska värdet i domen trots att det juridiskt blev annullerat. Foto: Mia Calderon.

 

När vi nu lagt 2013 bakom oss tänkte vi ge en liten överblick över vad det egentligen är som hänt under året som gått. Det har varit en stundtals omvälvande år och vi fredsobservatörer har ibland kastats mellan hopp och förtvivlan. Året dominerades av den historiska folkmordsrättegången mot den före detta diktatorn Rios Montt och denna första del av vår årskrönika tillägnar vi de människor som vigt sina liv åt att kämpa för historisk rättvisa

 

Kristna fredsrörelsens fredsobservatörer var på plats redan den 28 januari då domare Miguel Angel Galvéz beslutade att domstolsförhandlingar skulle inledas i folkmordsfallet. Detta innebar att åtalet mot José Efraín Rios Montt och hans före detta underrättelsechef José Mauricio Rodríguez Sánchez lämnade förundersökningsstadiet och bevisupptagningen kunde inledas. Rios Montt själv hade vid det här laget suttit i husarrest sedan januari 2012, då han arresterades en vecka efter att han lämnat posten som parlamentets talman.Processen fortsatte och den 4 februari tog domstolen sitt beslut om vilka bevis som skulle tillåtas. Åklagaren och de av Kristna fredsrörelsens medföljda organisationerna CALDH och AJR, som agerar som målsägarbiträden i fallet, lämnade fram närmare 900 bevis. Dessa, som inkluderade 128 överlevares vittnesmål, 60 expertutlåtanden samt 126 skriftliga dokument, skulle bevisa att Rios Montt låg bakom det systematiska utplånandet av mayafolket Ixíl där 1771 personer mördades. Domstolen godkände samtliga dessa bevis framlagda av åklagarsidan medan sex av försvarets expertutlåtanden avslogs  eftersom det inte specificierats varför de var relevanta för målet och vad de var tänkt att de skulle bevisa. Andra avvisades eftersom de presenterats efter det sista tillåtna datumet. Därmed var bevisupptagningsfasen avklarad och nu återstod bara själva huvudförhandlingen.

 

Sedan kom till slut den efterlängtade dagen, den 19 mars inleddes huvudförhandlingen i fallet vid Tribunal de Mayor Riesgo A med Iris Jassmín Barrios Aguilar som huvuddomare. Dagen innan hade vittnen och mängder av andra övelevare från andra delar av landet hållit en mayaceremoni. Det blev en dramatisk inledning eftersom Rios Montt hade bytt ut sina advokater mot en ny, bara några timmar innan förhandlingen inleddes. Denne nye advokat, Francisco Garcia Gudiel, försökte skjuta upp rättegången i fem dagar för att sätta sig in i fallet, något som avslogs med motiveringen att han borde vetat om detta när han tog sig an att försvara Rios Montt. Advokaten försökte också få huvudomare, Jassmín Barrios, utbytt med motiveringen att det existerar allvarlig fiendeskap mellan henne och honom men även denna protest avslogs eftersom det redan sedan tidigare hade stått klart vilka domare som skulle handlägga målet. Det hela gick tillslut så långt att domare Barrios beordrade advokaten Guidel att avlägsna sig från rättssalen och avsäga sig uppdraget som Rios Montts försvarare.  Den resterande delen av första dagen blev Rios Montt således kvar utan försvar. Efter detta inleddes målet på allvar och åklagarsidan började presentera sina bevis, som första dagen bestod av två vittnen, överlevare från regionen Ixil.

 

Den 21 juni observerade vi en demonstration i Nebaj. Många deltog och temat var främst att få upprättelse och historisk rättvisa. Flera stora möten har organiserats för att uppmärksamma modet hos de kvinnor som vittnade i folkmordsrättegången om det sexuella våldet de fick utstå under inbördeskriget.

Den 21 juni observerade vi en demonstration i Nebaj. Många deltog och temat var främst att få upprättelse och historisk rättvisa. Flera stora möten har organiserats för att uppmärksamma modet hos de kvinnor som vittnade i folkmordsrättegången om det sexuella våldet de fick utstå under inbördeskriget. Foto: Sara Svensson

Sedan rättegångens inleddes var fredsobservatörer från kristna fredsrörelsen på plats varje dag, både i rättegångssalen i Guatemalas Högsta Domstol, och på hotellen där vittnen och andra stödpersoner sov. Rättegången handlade nämligen bara om de övergrepp som begåtts i regionen Ixíl, trots att många andra landsändar också drabbades hårt under inbördeskriget. Vittnesorganisationen AJR och CALDH valde dock att först fokusera på fallet Ixíl eftersom det här finns starka bevis i form av militärplaner som specificerar hur den brända jordens taktik gick till just i denna region. Fallet är dock väldigt viktigt även för de som kommer från andra delar av landet och många reste därför in till huvudstaden för att vara med om denna historiska rättegång och stötta vittnena från Ixíl. För att visa vårt stöd för deras arbete för historisk rättvisa och för att de skulle känna sig trygga trots de hot de mottagit sov fredsobservatörer från kristna fredsrörelsen över tillsammans med dessa inresta stödpersoner under rättegången.

 

Rättegången fortskred under mars och april  och en efter en berättade de hundra vittnena om vad de var med om under kriget. De berättade om hur människor sköts ihjäl, torterades och våldtogs. De berättade om hur de själva såg på när hela familjer brändes i sina egna hem. De berättade om allt detta våld och hat som riktades mot folket Ixíl mellan 1982 och 83, under Rios Montts tid som diktator. Allt detta våld som  lokalbefolkningen fick utstå på grund av en taktik som kallades att frånta fisken dess vatten. Militärerna menade att bästa sättet att besegra gerrillan var att förinta de lokalsamhällen som antogs stödja dem med mat och skydd. Det spelade ingen roll att överlevare efter överlevare, från samhälle efter samhälle, berättade om att de aldrig kände till någon gerilla. Det spelade heller ingen roll ifall de som sköts ihjäl, eller fick sina hem och åkrar brända, var kvinnor, gamla och barn, som aldrig haft med gerillan att göra.

 

En medföljd kvinna visar var hennes mark finns, och berättar att mycket av deras mark blev stulet under inbördeskriget. Hennes man blev tillfångatagen och tvingad att skriva under säljdokument under hot, och ännu idag har de inte återfått den marken.

En medföljd kvinna visar var hennes mark finns, och berättar att mycket av deras mark blev stulet under inbördeskriget. Hennes man blev tillfångatagen och tvingad att skriva under säljdokument under hot, och ännu idag har de inte återfått den marken. Foto: Sara Svensson

Så kom då det första bakslaget, efter en månad av vittnesberättelser, expertutlåtande och skriftlig bevisning, kom den 18 april ett besked om att hela rättegången skulle ”annuleras” och att fallet skulle återgå till den fas den varit i den 23 november 2011, då Rios Montt fortfarande befann sig på fri fot. Bakgrunden var att detta datum togs ett beslut att den då ansvariga domaren Patricia Flores Polanco skulle skiljas från fallet på grund av partiskhet. Detta beslut överklagades dock och den 13 mars uttalade Konstitutionsdomstolen att skiljandet av Flores från processen hade varit felaktigt. Flores själv tolkade detta som att allt som skett efter att hon tagits bort från fallet var ogiltigt och den 18:e april beordade hon därför att rättegången skulle avbrytas. Problemet var dock att hon inte hade mandat att ogilitigförklara en process då detta bara kan göras av en domare i en högre instans. Jassmín Barrios (som varit ansvarig för fallet sedan huvudförhandlingen inleddes) förkastade därför legaliteten i Flores beslut men beslutade att lägga förhandlingarna på is tills Konstitutionsdomstoeln kom med ett klargörande.

 

Mycket förvirring följde men den 29 april, en och en halv vecka efter att processen avbröts, återupptogs fallet igen. Under tiden hade Konstitutionsdomstolen beslutat att advokat Carlos Guidel skulle återinsättas som Rios Montts försvarare samt att de bevis som tidigare avvisats skulle tillåtas. Nu fattades bara fem expertutlåtanden och slutpläderingarna och den 10 maj kom tillslut den historiska domen. Den före detta diktatorn Rios Montt befanns skyldig på båda åtalspunkterna och dömdes till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten och fördes direkt till fängelset. Han blev därmed den första regeringschef att dömas för folkmord i en nationell domstol. Rodriguez Sanchez, före detta chef för underrättelsetjänsten, friades däremot och sattes på fri fot.

 

Kvinnor från AJR firar domen mot fd diktatorn Efrain Rios Montt. Foto: Tamara Vocar

Kvinnor från AJR firar domen mot fd diktatorn Efrain Rios Montt. Foto: Tamara Vocar

Det skulle dock visa sig att detta inte var slutet på turerna kring folkmordsfallet. Den 20 maj beslutade Konstitutionsdomstolen, med tre röster mot två, att upphäva de rättegångsförhandlingar som skett efter den 19 april, då domare Barrios valde att fortsätta med processen. Detta innebar att domen mot Rios Montt i praktiken ogiltigförklarades. Sedan dess har processen legat vilande i väntan på att återupptas av Tribunal de Mayor Riesgo B som har meddelat att detta inte kommer ske förrän i januari 2015.

 

Ogilitigförklarandet av domen var ett hårt slag mot vittnena, överlevarna och resten av civilsamhället och alla de som arbetat för rättvisa i över tretton år men när röken lagt sig något har fler och fler börjat inse vilket enormt steg det var att en före detta diktator överhuvud taget kunde åtalas. Att han dessutom under tio dagar var dömd för folkmordet som begicks mot mayafolket Ixíl är något som ingen kunde föreställa sig för bara fem år sedan. De organisationer som drev fallet, CALDH och AJR, har därför slutat fokusera på att domen ogilitgförklarades och har istället börjat prata om hur historisk domen faktiskt var. De har också åkt ut till samhällen som drabbats av kriget och lämnat över domen, som är en rejält tjock bok, till de som lyckades överleva folkmordet och än idag fortsätter kampen för rättvisa.

Rios Montt var dock inte den enda som begick grymheter mot civilbefolkningen under Guatemalas långa inbördeskrig. Den dåvarande polismakten var ökänd för sina arresteringar av fackligt aktiva, ungdomsledare och andra som regeringen betraktade som ”subversiva”. Polisen förknippades med så mycket ont blod att fredsavtalen från 1996 innehöll ett avsnitt om att reformera polisen och det gamla namnet Nationella Polisen ersattes av den nuvarande Nationella Civila Polisen. Ett tragiskt exempel på hur polisen kunde arbeta är fallet Fernando Garcia. Han var en ung student som engagerat sig både fackligt och politiskt. På grund av detta engagemang fördes han bort den 18 februari 1984 för att aldrig mera återses. Han var blott 25 år gammal. Hans anhöriga slutade dock aldrig att kämpa för att ställa de ansvariga inför rätta. Tillsammans med andra, vars familjemedlemmar också förts bort, grundade de GAM, Gruppen för Ömsesidigt Stöd, och den 20 september förra året dömdes den dåvarande polischefen, Hector Bol de la Cruz, för att ha planlagt och beordrat bortförandet av Fernando Garcia, och sedan mörklagt vad som hänt. Detta är ett av de exempel vi fått se under året av människors outröttliga kamp för rättvisa och hur denna kamp kan ge resultat, även om det ibland dröjer många år.

 

Text: Anders Nordenskjöld

Foto: Mia Calderon, Sara Svennson och Tamara Vocar